images/headers/wet-en-regelgeving.png

Varia-wet

De variawet regelt dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs meer maatwerk geboden kan worden. Het uitgangspunt is om leerlingen toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan.

Leerlingen die dat (tijdelijk) niet kunnen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, hebben op basis van de Leerplichtwet 1969 momenteel recht op een vrijstelling. Hiervoor doen ouders een aanvraag bij de gemeente op basis van een verklaring van een arts, waarna de gemeente deze aanvraag beoordeelt. Dit terwijl deze leerlingen wel baat kunnen hebben bij onderwijs. De inzet van de variawet is om deze leerlingen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. Voor leerlingen die helemaal niet naar school kunnen, blijft echter de mogelijkheid bestaan om op basis van een verklaring van een arts volledig vrijgesteld te worden. 

Ontwikkelingsperspectief

Om te kunnen afwijken van het minimum aantal uren onderwijs vraagt het bevoegd gezag van de school instemming aan de inspectie via het Internet Schooldossier. Aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP) onderbouwt het bevoegd gezag -het schoolbestuur- de beslissing om de leerling minder onderwijs te laten volgen op school. De wettelijke vertegenwoordigers van de leerling moeten op de hoogte zijn van de beslissing en hebben het handelingsdeel van het OPP ondertekend.

 Meer over de variawet

Deze regeling is al een aantal jaar mogelijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De gewijzigde Variawet per 1 augustus 2018 maakt het ook mogelijk om in het reguliere onderwijs af te wijken van de onderwijstijd. De bijbehorende beleidsregel beschrijft onder welke voorwaarden maatwerk is toegestaan.

 Variawet in vijf vragen

Wat : Maatwerkonderwijs via Variawet
Hoe : Via arts, en in overleg met school, gemeente en wettelijk vertegenwoordigers (ouders)
Waar : Op school en in jouw gemeente
Wanneer : Als je vanwege een beperking geen school kunt volgen
Wie : Leerlingen die vallen onder de leerplichtwet

Klik HIER voor meer informatie

Afdrukken E-mailadres

Leerplichtwet

Er geldt een volledige leerplicht voor leerlingen vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar oud worden. Voor leerlingen zonder startkwalificatie geldt een leerplicht tot de 18e verjaardag. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.

Leerlingen hoeven niet meer naar school als zij het praktijkonderwijs hebben verlaten of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding, ook als ze nog geen 18 jaar zijn.

startkwalificatie

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs, is deze niet meer kwalificatieplichtig. De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

 Meer over de Leeplicht

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen).

Als het niet gaat

‘Gewoon’ voltijds naar school gaan is voor sommige kinderen met autisme (tijdelijk) niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij op school snel overprikkeld/oververmoeid raken. Naar schatting een derde van alle thuiszitters in Nederland heeft autisme. Lees hier meer over op de website van het NVA.

 Leerplichtwet in vijf vragen

Wat : Leerplichtwet.
Hoe : Leerlingen moeten naar school om een startkwalificatie te halen.
Waar : Bij een onderwijsinstelling.
Wanneer : Tussen 5 en 18 jaar, en leerlingen zonder startkwalificatie tot 23.
Wie : Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school.

Klik HIER voor meer informatie

De leerplichtwet op Overheid.nl

Afdrukken E-mailadres

PGB Persoonsgebonden budget

Wilt u zelf zorg inkopen en de regie houden over deze zorg, dan kunt je bij jouw gemeente een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen. Met dit PGB kan je bijvoorbeeld begeleiding, verzorging, verpleging, respijtzorg of hulpmiddelen inkopen. Een eventuele behandeling door een specialist zoals een psycholoog mag niet uit het PGB worden betaald, hiervoor maak je gebruik van jouw zorgverzekering.

Wil je weten of een PGB iets voor jou is, doen dan eens de PGB-Test van Per Saldo. De test bestaat uit 2 delen: In deel 1 kun je testen of je al voldoende weet wat een pgb is en wat ervoor nodig is om het goed te beheren. In deel 2 test je door middel van stellingen of een pgb geschikt is voor jou. Als u de vragenlijst helemaal invult, krijg je direct een persoonlijk advies op het scherm, aangevuld met waardevolle tips. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De test is anoniem en alleen bedoeld voor jezelf. 

 Meer over Persoonsgebonden Budget

Bij een persoonsgebonden budget bepaal je zelf bij wie je de zorg of voorziening inkoopt. Je hebt de regie (de leiding) over je eigen zorg. Je zoekt zelf je zorgverleners uit, sluit contracten met ze af, maakt een planning en regelt de betalingen. Je houdt zelf de administratie bij. Je stuurt zelf je zorgverleners aan. Jij bepaalt hoe jij de zorg of hulp wilt hebben. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen uit. Je stuurt maandelijks jouw facturen door via de website van de SVB, zoals je voorafgaand aan het traject afspreek in de zorgovereenkomst.

Zorg in natura

Kies je voor zorg in natura? Dan bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie of leverancier jou zorg of voorziening levert. Elke gemeente, elke zorgverzekeraar en elk zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgorganisatie en leveranciers. Daar mag je meestal tussen kiezen. Je hebt niet veel keuze, maar je hoeft zelf niets te regelen. Je hoeft ook geen administratie bij te houden voor de zorg die je krijgt.

 PGB in vijf vragen

Wat : Persoonsgebonden Budget (PGB)
Hoe : Door het invullen van een aanvraagformulier
Waar : Bij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar
Wanneer : Als je begeleiding, verzorging, verpleging, respijtzorg of hulpmiddelen wilt inkopen
Wie : Jijzelf of je verzorgende, samen met jouw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank

Klik HIER voor meer informatie

Afdrukken E-mailadres

WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning

Via de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kun je hulp vragen om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan wonen, aanleren van een dag-nachtritme of hulp bij de administratie. De gemeente waar je woont kan je dan een indicatie geven voor een voorziening.

Om te bepalen welke zorg precies nodig is, zal een WMO-consulent bij je thuis langs komen voor een gesprek. Dit gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd.

 Meer over WMO

De WMO is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De Wet wordt uitgevoerd door jouw gemeente, en kan per gemeente op verschillende manieren worden uitgevoerd

Voorzieningen

Er zijn algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. Voorbeelden zijn: een boodschappendienst, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, Wmo-vervoer en verstrekking van een scootmobiel.

WMO-Consulent

Een WMO consulent is iemand die namens een gemeente kijkt en beoordeelt of iemand recht heeft op extra voorzieningen zodat deze persoon langer thuis kan blijven wonen. De WMO-Consulent behandelt de nieuwe aanvragen voor een WMO-voorziening.  Dit doet doet de consulent door het afleggen van huisbezoeken en voeren van (keukentafel)gesprekken.

Keukentafelgesprek aanvragen

De eerste stap is om een melding te maken bij het Wmo-loket of sociale wijkteam van jouw gemeente. Bij de meeste gemeenten kun je online een formulier invullen voor de Wmo-aanvraag.

WMO in vijf vragen

Wat : Voorziening op grond van de WMO
Hoe : Online op de website van jouw gemeente of na telefonische afspraak met de WMO-consulent.
Waar : Je doet de aanvraag in jouw gemeente
Wanneer : Na aanvraag meestal binnen 6 weken een gesprek
Wie : Personen ouder dan 18 met een hulpvraag en de WMO-consulent

Klik HIER voor meer informatie

Meer over de WMO: O, Dus dat is WMO!

Afdrukken E-mailadres

Mede mogelijke gemaakt door DeHit en