images/headers/wonen.png

Wie goed woont heeft een veilige, toereikende woning waar hij of zij voor langere tijd kan verblijven. Onder een stabiele woonruimte verstaan we de verwachte duur van het verblijf in deze huisvesting, het gaat dan om de vraag hoe lang de persoon nog in de huidige woning kan blijven. Kwaliteit van de huisvesting definiëren we als huisvesting die veilig is (denk hierbij aan vochtigheid, luchtkwaliteit, gas- en waterleidingen e.d.) en toereikend is (denk hierbij aan woonoppervlakte in relatie tot gezinsomvang, verwarming en verlichting, inboedel zoals bed, tafel, stoel e.d.).

Toereikend betekent ook dat er eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de woning zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een traplift, toegankelijkheid voor rolstoel, of aanpassingen ter preventie van vallen. Autonomie met betrekking tot huisvesting betreft de onafhankelijkheid van derden om in veilige en stabiele huisvesting te voorzien, denk hierbij aan aspecten als financiering, onderhoud/ reparaties, of aanschaf/ vervanging van inboedel.

Checklist wonen met autisme

Bij het uitzoeken van een woning zijn er veel vragen die beantwoordt moeten worden. De Checklist Wonen met Autisme helpt je hierbij. Zo krijg je een beeld van de vaardigheden die nodig zijn om prettig te kunnen wonen. Ook kan je denken begeleiding om de stap naar een nieuwe woning te vergemakkelijken.

Er zijn concrete handelingen of vaardigheden beschreven waarbij je na kan gaan of je dit zelfstandig kan. Bij elke handeling of vaardigheid moet je je afvragen wie het initiatief neemt, wat je zelf kunt en waar je nog iets te leren hebt of ondersteuning bij nodig hebt.

Download de checklist hier

Afdrukken E-mailadres

Op kamers met autisme

Je kunt een kamer huren in een studentenhuis of bij een wooncorporatie. Er zijn ook kamers voor studenten met autisme. Voordeel hiervan is dat er regelmatig een begeleider aanwezig is die je kan helpen met zaken als het huishouden of je studieplanning.

JADOS biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme die studeren aan het MBO, HBO of WO. Dit doen zij via hun dochterorganisaties Stumass (hbo en wo studenten met autisme), en Capito Wonen (mbo’ers met autisme). We begeleiden op de domeinen wonen, werken/studeren en leven. De begeleiding is gericht op ontwikkeling naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Lees meer op de website van Jados.

 

Afdrukken E-mailadres

Woonbegeleiding bij Autisme

Als zaken thuis niet helemaal lopen zoals gewenst, kan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de gemeente een verzoek voor woonbegeleiding worden gestuurd. Meestal kan dit digitaal via de website van jouw gemeente, vaak is hiervoor een DigiID nodig. Er volgt dan binnen 6 weken een keukentafelgesprek met een WMO consulent, deze zal beoordelen of woonbegeleiding ingezet kan worden. Je bent na akkoord vrij om gebruik te maken van een standaard oplossing die de gemeente kan aanbieden via Zorg in Natura (ZIN), de gemeente regelt dan de administratieve zaken. Je kan ook zelf een aanbieder zoeken en een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen, je moet dan wel in staat zijn dit zelf administratief te verwerken. Als je dit niet zelf kan, kan dit door een vertrouwd persoon worden gedaan.

Wat mag je verwachten van woonbegeleiding?

Een woonbegeleider helpt als je niet helemaal zelfstandig kunt wonen; een ziekte, beperking of psychische aandoening hebt en hierdoor hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, het vinden van werk of het opbouwen van sociale contacten. Woonbegeleiding is ook geschikt voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen. 

Een woonbegeleider zorgt voor;

  • Analyseren van de hulpvraag
  • Opstellen van een begeleidingsplan op basis van de hulpvraag
  • Bieden van praktische, sociale en emotionele begeleiding en ondersteuning op basis van de relevante hulpverleningsmethodieken, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, medische handelingen en eventuele psychologische problemen
  • Organiseren en begeleiden van activiteiten
  • Toezien op de veiligheid van de woonomgeving
  • Bieden van persoonlijke ondersteuning en advies
  • Signaleren en bespreekbaar maken van problemen
  • Stimuleren van de participatie
  • Interveniëren en bemiddelen in voorkomende crisissituaties en zo nodig inroepen van interne of externe deskundigen
  • Opstellen en toetsen van rapportages met betrekking tot de begeleiding
  • Bespreken van de rapportages met de cliënt
  • Verstrekken van advies omtrent de voortgang van de begeleiding en eventuele bijstelling van het begeleidingsplan
  • Onderhouden van contacten en voeren van overleg met alle bij de woongroep betrokken beroepsbeoefenaars
  • Bijhouden en controleren van bewonersdossiers conform de interne en externe richtlijnen 

Lees hier meer over woonbegeleiding

Wet- en regelgeving

  • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ (CIZ.nl). Een Wlz-indicatie kunt u alleen krijgen als u blijvend de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt. 
  • In sommige kleinschalige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet uzelf aanmelden voor Wmo-ondersteuning bij uw gemeente.

Meer informatie: Regelhulp Rijksoverheid

 

Afdrukken E-mailadres

Mede mogelijke gemaakt door DeHit en